ALGEMENE VOORWAARDEN

HOE WE GRAAG MET JE SAMENWERKEN 

 

Oftewel onze algemene voorwaarden! 

 

Wij houden van korte en bondige juridische documenten. Daarom hebben we deze voorwaarden zo compact mogelijk opgesteld. 

 

In deze voorwaarden ontdek je wat je van ons kunt verwachten en wat we van jou vragen. Lees de tekst daarom goed door. 

 

1. Wie is wie? 

Als je in deze verklaring ‘jij’, ‘je’ of ‘jou(w)’ leest, bedoelen we jou als opdrachtgever. 

Lees je ‘Faboem’, ‘we’ ‘ons’ of ‘onze’ dan bedoelen we Faboem ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66168139, gevestigd aan de Staringkade 46, te Leiden. 

 

2. Wanneer gelden deze voorwaarden 

Deze algemene voorwaarden horen bij alle opdrachten die we doen, overeenkomsten die we met je sluiten en offertes die we uitbrengen. 

Als we afspraken maken die afwijken van deze algemene voorwaarden, dan zijn deze afspraken pas geldig als we deze schriftelijk hebben vastgelegd. Dit kan ook per e-mail. 

Is een bepaald onderdeel van deze algemene voorwaarden niet meer geldig? Bijvoorbeeld doordat de wet is veranderd of doordat dit onderdeel is vernietigd. Dan blijft de rest van de voorwaarden wel geldig. 

 

3. Wat staat er in de offerte? Wat zijn onze prijzen? 

De offerte die we je sturen is altijd vrijblijvend. 

In de offerte omschrijven we wat we doen voor welke prijs. 

Het kan zijn dat we op basis van een vast tarief werken. We maken je dan vooraf duidelijk wat in de prijs zit inbegrepen en wat niet. 

Standaard zit een herzieningsronde inbegrepen in de prijs. We verwerken dus een keer jouw feedback op het door ons gestuurde concept of audiobestand. Meerdere herzieningsrondes zullen we in rekening brengen op basis van ons uurtarief. 

De prijzen in de offerte zijn altijd exclusief btw. 

 

4. Hoe gaat de opdracht van start? 

Er is sprake van een opdracht als je ons akkoord geeft op de offerte en we de opdracht hebben bevestigd. Het akkoord kan schriftelijk of per e-mail. 

Als je het akkoord niet geeft, maar wel meewerkt aan de uitvoering van de opdracht, bijvoorbeeld door het sturen van informatie of het doen van een aanbetaling, dan geldt die medewerking als het benodigde akkoord en is de overeenkomst tussen ons gesloten. 

 

5. Hoe gaat de uitvoering van de opdracht in zijn werk?

Na de opdrachtbevestiging spreken we een planning af. Deze planning is altijd indicatief. 

We doen ons best om ons aan die planning te houden. Of we de planning halen, is mede afhankelijk van de snelheid waarop jij de benodigde informatie aanlevert en feedback geeft op concepten/ audiobestanden die we je ter goedkeuring sturen. 

Geef deze goedkeuring of feedback zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen 14 dagen. Doe je er langer over? Dan kan dit ervoor zorgen dat we de planning aan moeten passen, of dat het meerwerk oplevert. 

Voordat we van start gaan vragen we je om de materialen op de juiste manier en in het juiste format aan te leveren. Hier lees je meer over hoe je dit kan aanleveren. Lever je dit niet in het juiste format aan, dan kan dit meerwerk opleveren. 

 

6. Wat kan je wel en niet van ons verwachten? Wat verwachten we je van jou? 

We doen ons best dat de opdracht voldoet aan de kwaliteit eisen die je aan een dergelijke opdracht kunt stellen. We zullen ons inspannen om de resultaten te bereiken, maar kunnen geen resultaten garanderen.

Ook jij hebt invloed op het resultaat en een succesvolle samenwerking. Geef een duidelijke briefing, geef op tijd een terugkoppeling als we daarom vragen of lever de gevraagde informatie op tijd aan. 

 

7. Wanneer geldt de opdracht als geleverd? 

Tot wanneer kun je klagen als je ontevreden bent? Als we het definitieve audiobestand hebben gestuurd, horen we graag wat je ervan vindt. Ben je niet tevreden over het resultaat, dan vragen we je om dit uiterlijk binnen 5 werkdagen te klagen. We zoeken dan samen naar een oplossing. Horen we binnen 5 werkdagen niets van je, dan betekent dat dat je het audiobestand hebt geaccepteerd en dat deze als opgeleverd geldt. Dit is ook zo als je het audiobestand in gebruik neemt. Je bent dan verplicht om de factuur te betalen. 

 

8. Wat zijn de regels rondom annulering en opzegging?

 Omdat we bij een boeking de ruimte voor je reserveren voor een bepaald (dag) deel, gelden er regels bij het opzeggen. Na de boeking is het tot 48 uur voor de geboekte datum mogelijk om kosteloos te annuleren en de overeenkomst op te zeggen. Na die 48 uur van tevoren is het niet meer mogelijk om kosteloos op te zeggen. We zullen dan 50% van de geoffreerde prijs in rekening brengen. Annuleer je op de dag zelf? Dan kunnen we de volle 100% in rekening brengen ter compensatie. 

 

9. Welke betalingstermijn hanteren we? Wat doen we als je te laat betaalt? 

De betalingstermijn voor de facturen is 14 dagen. Als je na die termijn nog niet betaald hebt, dan kunnen we de wettelijke rente en incassokosten in rekening brengen. 

 

10. Wat als je niet helemaal blij bent met onze werkzaamheden? Of als we een (dreigend) conflict hebben? 

Geef op tijd aan of je ontevreden bent met onze werkzaamheden die we voor je uitvoeren. Of als je vindt dat iets niet lekker loopt. Zo kunnen we samen naar een oplossing zoeken en hoeft het niet tot een geschil te komen. 

Het samen oplossen heeft altijd mijn voorkeur. Lukt dat niet, dan leggen we ons geschil voor aan de rechter in het arrondissement van Den Haag. Hiervoor geldt het Nederlandse recht. 

Wil je ons voor schade aansprakelijk stellen? Dan stuur je ons een brief of e-mail (een ingebrekestelling). Daarin geef je met voldoende voorbeelden en redenen aan waarvoor je ons precies aansprakelijk stelt. Ook geef je ons een redelijke termijn om op de brief te reageren of een oplossing te zoeken. 

Als we aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade en maximaal het factuurbedrag van de opdracht. Zijn we voor de aansprakelijkheid verzekerd? Dan blijft de aansprakelijkheid voor schade beperkt tot het bedrag dat onze verzekeraar uitkeert. 

We zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, reputatieschade, of schade door bedrijfsstagnatie.

Bovenstaande beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als we door opzet of bewuste roekeloosheid de schade zelf hebben veroorzaakt. 

 

11. Wat mag je doen met de audiobestanden? Hoe zit het met intellectueel eigendom? 

Op de door ons opgenomen audiobestanden bezitten we de intellectueel eigendomsrechten. Je mag deze enkel voor het doel en medium waarvoor we de opnames hebben gemaakt gebruiken. Wil je de opnames ruimer gebruiken? Vraag dan van tevoren toestemming aan ons. Het kan zijn dat daar een andere vergoeding tegenover staat. 

We dragen de rechten niet aan je over. Dit is alleen anders als we dit expliciet schriftelijk zijn overeengekomen. 

Het kan zijn dat we bij onze opnames gebruik maken van muziek of van samples waar intellectueel eigendomsrechten van derden zitten. Je bent verantwoordelijk voor het betalen van de licentievergoeding hiervoor. Spreken we af dat ik de licentievergoeding betaal? Dan moet je altijd de licentievoorwaarden respecteren. Doe je dit niet? Dan vrijwaar je ons voor schade van derden die door de inbreuk is ontstaan. 

 

Heb je naar aanleiding van deze voorwaarden nog vragen? 

Stel ze ons gerust via info@faboem.nl of bel +316-1497871.